توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
ثابت در گوشه سایت ADS مثلثی(شناور) 1 400,000 ریال 0 % 0 % 400,000 ریال
جمع کل 400,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 400,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .