توضیحات تعداد قیمت واحد تخفیف مالیات قیمت (ریال)
در ستون راست D1,2 1 200,000 ریال 0 % 0 % 200,000 ریال
جمع کل 200,000 ریال
تخفیف 0 ریال
مالیات 0 ریال
قابل پرداخت 200,000 ریالپرداخت این فاکتور به منزله پذیرش قوانین است .