نمونه فاکتور فیش نمونه فاکتور رسمی
شرح محصول
مقدار
قیمت
ترجمه انگلیسی به فارسی

1362 (کلمه)

1,500 ریال

ویراستاری

1570 (کلمه)

300 ریال

جمع کل2,514,000 ریال
جمع تخفیف204,300 ریال
جمع مالیات0 ریال
قابل پرداخت2,309,700 ریال

سپاس از همکاری شما
گروه ترجمه آنلاین