چه مدارکی لازم است ؟

برای صدور فاکتور محدودیتی وجود ندارد اما اگر تمایل به استفاده از خدمات پرداخت حسابیت داشته باشید تائید کدملی و شماره همراه ضروری خواهد بود.