کارمزد (روش اول)


در این مدل در صورت پرداخت فاکتورهای صادرشده بر مبنای جمع کل فاکتور کارمزد کسر خواهد شد .

جمع کل فاکتور کارمزد
تا ۱۰,۰۰۰ تومان رایگان
تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۶۹۹ تومان
تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۹ تومان
تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۹۹۹ تومان


بسته ها (روش دوم)


با فعال سازی بسته ها تا زمان اعتبار بسته در صورت پرداخت شدن فاکتور تعداد موجودی بسته کسر می شود .

نام بسته تعداد فاکتور رایگان مدت اعتبار قیمت
نقره ای ۱۰ فاکتور یک ماه (۳۰ روز) ۴۹۹۹ تومان
طلایی ۶۵ فاکتور دو ماه (۶۰ روز) ۲۹,۹۹۹ تومان
پلاتینیوم نامحدود یک ماه (۳۰ روز) ۹۹,۹۹۹ تومان