مشتریانمتد ها :

POST /customers ایجاد مشتری جدید

ایجاد مشتری

ایجاد مشتری جدید .

POST /customers

محتوی درخواست (Body parameters)

name نوع:String عنوان:نام مشتری نام مشتری در فاکتور نمایش داده خواهد شد .
email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری آدرس پست الکترونیکی مشتری . *توجه : وجود ایمیل و یا شماره موبایل مشتری الزامی است و حداقل یکی از این دو مقدار باید پر شده باشد .
mobile نوع:String عنوان:موبایل مشتری شماره ۱۱ رقمی موبایل مشتری یک رشته از اعداد است . *توجه : وجود ایمیل و یا شماره موبایل مشتری الزامی است و حداقل یکی از این دو مقدار باید پر شده باشد .
address نوع:String عنوان:آدرس مشتری آدرس مشتری .
postal_code نوع:Integer عنوان:کد پستی کد پستی مشتری یک رشته عددی است .
company نوع:String عنوان:نام شرکت نام سازمان یا شرکت مشتری .
tel نوع:Integer عنوان:تلفن مشتری شماره تلفن مشتری یک رشته عددی است .
fax نوع:Integer عنوان:شماره دورنگار مشتری شماره دورنگار مشتری یک رشته عددی است .
registration_number نوع:Integer عنوان:شماره ثبت شماره ثبت یک رشته عددی است .
economical_number نوع:Integer عنوان:کد اقتصادی کد اقتصادی مشتری یک رشته عددی است .

نمونه کد درخواست

            curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"name":"آرین نجفی", "email":"[email protected]", "mobile":"09122345577"}' "https://api.hesabit.com/v1/customers/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 201 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": {
    "Customer": {
      "id": "511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33",
      "name": "آرین نجفی",
      "company": "آسمان",
      "address": "تهران ، پاسداران ، گلستان سوم",
      "postal_code": "1234567890",
      "tel": "02188624168",
      "fax": "02188624168",
      "email": "[email protected]",
      "mobile": "09122345577",
      "registration_number": "12345678",
      "economical_number": "123456789",
      "created": 1460952000
    }
  },
  "success": true,
  "status": 201
}
            
          
GET /customers خواندن لیست مشتریات
GET /customers/{customer id} خواندن یک مشتری از طریق شناسه مشتری

خواندن مشتریات

GET /customers

گرفتن لیست مشتریات .


پارامترهای درخواست (Query parameters)

email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری آدرس پست الکترونیکی مشتری .
mobile نوع:String عنوان:موبایل مشتری شماره ۱۱ رقمی موبایل مشتری یک رشته از اعداد است .
company نوع:String عنوان:نام شرکت نام سازمان یا شرکت مشتری .
limit نوع:Integer عنوان:تعداد به صورت پیش فرض ۱۰ مشتری آخر بازگردانده می شود . این مقدار تا ۱۰۰ رکورد قابل تنظیم است .
offset نوع:Integer عنوان:نقطه شروع نقطه شروع یک مقدار عددی است که نقطه شروع رکورد ها را در کوئری مشخص می کند .
page نوع:Integer عنوان:صفحه صفحه یک مقدار عددی است که برای صفحه بندی در کوئری استفاده می شود .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/customers/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48&limit=10"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Customer": {
        "id": "511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33",
        "name": "آرین نجفی",
        "company": "آسمان",
        "address": "تهران ، پاسداران ، گلستان سوم",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09122345577",
        "created": 1460952000
      }
    },
    {
      "Customer": {
        "id": "51193ce4-f4c8-43aa-a063-21c02e65ec11",
        "name": "",
        "company": "",
        "address": "",
        "tel": "",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "",
        "created": 1460911000
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          

خواندن یک مشتری

GET /customers/{customer_id}

خواندن یک مشتری از طریق شناسه مشتری .


مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

customer_id شناسه مشتری یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/customers/511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Customer": {
        "id": "511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33",
        "name": "آرین نجفی",
        "company": "آسمان",
        "address": "تهران ، پاسداران ، گلستان سوم",
        "tel": "02188624168",
        "email": "[email protected]",
        "mobile": "09122345577",
        "created": 1460952000
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          
PUT /customers/{customer_id} ویرایش یک مشتری

ویرایش مشتری

ویرایش یک مشتری .

PUT /customers/{customer_id}

محتوی درخواست (Body parameters)

name نوع:String عنوان:نام مشتری نام مشتری در فاکتور نمایش داده خواهد شد .
email نوع:String عنوان:ایمیل مشتری آدرس پست الکترونیکی مشتری . *توجه : وجود ایمیل و یا شماره موبایل مشتری الزامی است و حداقل یکی از این دو مقدار باید پر شده باشد .
mobile نوع:String عنوان:موبایل مشتری شماره ۱۱ رقمی موبایل مشتری یک رشته از اعداد است . *توجه : وجود ایمیل و یا شماره موبایل مشتری الزامی است و حداقل یکی از این دو مقدار باید پر شده باشد .
address نوع:String عنوان:آدرس مشتری آدرس مشتری .
company نوع:String عنوان:نام شرکت نام سازمان یا شرکت مشتری .
tel نوع:Integer عنوان:تلفن مشتری شماره تلفن مشتری یک رشته عددی است .

نمونه کد درخواست

            curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"email":"[email protected]", "name": "آرین نجفیان"}' "https://api.hesabit.com/v1/customers/511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": {
    "Customer": {
      "id": "511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33",
      "name": "آرین نجفیان",
      "company": "آسمان",
      "address": "تهران ، پاسداران ، گلستان سوم",
      "tel": "02188624168",
      "email": "[email protected]",
      "mobile": "09122345577",
      "created": 1460952000
    }
  },
  "success": true,
  "status": 201
}
            
          
DELETE /customers/{customer_id} حذف یک مشتری

حذف مشتری

پاک کردن یک مشتری .

DELETE /customers/{customer_id}

مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

customer_id شناسه مشتری یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X DELETE -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/customers/511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
 "data": {
  "Customer": {
   "id": "511f70f9-f270-4370-9d44-32622e65ec33"
  }
 },
 "success": true,
 "status": 200,
 "message": "Customer deleted successfully"
}