محصولاتمتد ها :

POST /items ایجاد محصول جدید

ایجاد محصول

ایجاد محصول جدید .

POST /items

محتوی درخواست (Body parameters)

description نوع:String عنوان:شرح محصول شرح محصول در فاکتور نمایش داده خواهد شد .
name نوع:String عنوان:عنوان کوتاه عنوان کوتاه محصول معمولا برای استفاده در لیست ها داخل پنل کاربری استفاده می شود .
cost نوع:Integer عنوان:قیمت محصول قیمت محصول به ریال .
code نوع:String عنوان:کد محصول کد محصول یک رشته از اعداد و حروف انگلیسی به صورت دلخواه و غیر تکراری است . این کد در سرویس های سفارش پیامکی و تلگرام و ... استفاده می شود . در صورتی که این مقدار تنظیم نشود ، سیستم یک کد تصادفی برای محصول در نظر خواهد گرفت .

نمونه کد درخواست

            curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"title":"لپ تاپ", "description":"لپ تاپ macpro", "cost":"27800000"}' "https://api.hesabit.com/v1/items/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 201 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": {
    "Item": {
      "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43",
      "cost": 27800000,
      "name": "لپ تاپ",
      "description": "لپ تاپ macpro",
      "discount": 0,
      "tax": 0,
      "invoiced_count": 0,
      "sold_count": 0,
      "code": "1ab",
      "created": 1460952000,
      "short_link": "http://hesab.it/1U2PR2",
      "status": "active"
    }
  },
  "success": true,
  "status": 201
}
            
          
GET /items خواندن لیست محصولات
GET /items/{item id} خواندن یک محصول از طریق شناسه محصول

خواندن محصولات

GET /items

گرفتن لیست محصولات .


پارامترهای درخواست (Query parameters)

limit نوع:Integer عنوان:تعداد به صورت پیش فرض ۱۰ محصول آخر بازگردانده می شود . این مقدار تا ۱۰۰ رکورد قابل تنظیم است .
offset نوع:Integer عنوان:نقطه شروع نقطه شروع یک مقدار عددی است که نقطه شروع رکورد ها را در کوئری مشخص می کند .
page نوع:Integer عنوان:صفحه صفحه یک مقدار عددی است که برای صفحه بندی در کوئری استفاده می شود .
status نوع:String عنوان:وضعیت محصول وضعیت محصول برای گرفتن لیست محصولات دارای یک وضعیت خاص قابل استفاده است . مقادیر قابل استفاده :
 • active
 • deactive

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/items/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48&limit=10"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": {
        "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43",
        "cost": 27800000,
        "name": "لپ تاپ",
        "description": "لپ تاپ macpro",
        "discount": 0,
        "tax": 0,
        "invoiced_count": 2,
        "sold_count": 1,
        "code": "1ab",
        "created": 1460952000,
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PR2",
        "status": "active"
      },
      "Item": {
        "id": "52151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec42",
        "cost": 1700000,
        "name": "کیف لپ تاپ",
        "description": "کیف لپ تاپ macpro",
        "discount": 0,
        "tax": 0,
        "invoiced_count": 0,
        "sold_count": 0,
        "code": "bag14",
        "created": 1460952301,
        "short_link": "http://hesab.it/1U2P34",
        "status": "active"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          

خواندن یک محصول

GET /items/{item_id}

خواندن یک محصول از طریق شناسه محصول .


مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

item_id شناسه محصول یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/items/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Item": {
        "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43",
        "cost": 27800000,
        "name": "لپ تاپ",
        "description": "لپ تاپ macpro",
        "discount": 0,
        "tax": 0,
        "invoiced_count": 2,
        "sold_count": 1,
        "code": "1ab",
        "created": 1460952000,
        "short_link": "http://hesab.it/1U2PR2",
        "status": "active"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          
PUT /items/{item_id} ویرایش یک محصول

ویرایش محصول

ویرایش یک محصول .

PUT /items/{item_id}

محتوی درخواست (Body parameters)

description نوع:String عنوان:شرح محصول شرح محصول در فاکتور نمایش داده خواهد شد .
name نوع:String عنوان:عنوان کوتاه عنوان کوتاه محصول معمولا برای استفاده در لیست ها داخل پنل کاربری استفاده می شود .
cost نوع:Integer عنوان:قیمت محصول قیمت محصول به ریال .
code نوع:String عنوان:کد محصول کد محصول یک رشته از اعداد و حروف انگلیسی به صورت دلخواه و غیر تکراری است . این کد در سرویس های سفارش پیامکی و تلگرام و ... استفاده می شود . در صورتی که این مقدار تنظیم نشود ، سیستم یک کد تصادفی برای محصول در نظر خواهد گرفت .

نمونه کد درخواست

            curl -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "Cache-Control: no-cache" -d '{"description":"لپ تاپ macpro 2016", "cost": 37800000}' "https://api.hesabit.com/v1/items/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": {
    "Item": {
      "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43",
      "cost": 37800000,
      "name": "لپ تاپ",
      "description": "لپ تاپ macpro 2016",
      "discount": 0,
      "tax": 0,
      "invoiced_count": 2,
      "sold_count": 1,
      "code": "1ab",
      "created": 1460952000,
      "short_link": "http://hesab.it/1U2PR2",
      "status": "active"
    }
  },
  "success": true,
  "status": 201
}
            
          
DELETE /items/{item_id} حذف یک محصول

حذف محصول

پاک کردن یک محصول .

DELETE /items/{item_id}

مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

item_id شناسه محصول یک رشته ۳۶ کاراکتری منحصر به فرد است .

نمونه کد درخواست

            curl -X DELETE -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/items/57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
 "data": {
  "Item": {
   "id": "57151ea8-1540-429b-8a68-49ef2e65ec43"
  }
 },
 "success": true,
 "status": 200,
 "message": "Item deleted successfully"
}