تراکنش هامتد ها :

GET /transactions خواندن لیست تراکنش ها
GET /transactions/{transaction id} خواندن یک تراکنش از طریق شناسه تراکنش

خواندن تراکنش ها

GET /transactions

گرفتن لیست تراکنش ها .


پارامترهای درخواست (Query parameters)

status نوع:String عنوان:وضعیت تراکنش وضعیت تراکنش برای گرفتن لیست تراکنشها با یک وضعیت خاص قابل استفاده است . مقادیر قابل استفاده :
 • approved
 • disapproved
limit نوع:Integer عنوان:تعداد به صورت پیش فرض ۱۰ تراکنش آخر بازگردانده می شود . این مقدار تا ۱۰۰ رکورد قابل تنظیم است .
offset نوع:Integer عنوان:نقطه شروع نقطه شروع یک مقدار عددی است که نقطه شروع رکورد ها را در کوئری مشخص می کند .
page نوع:Integer عنوان:صفحه صفحه یک مقدار عددی است که برای صفحه بندی در کوئری استفاده می شود .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/transactions/?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48&limit=10"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Transaction": {
        "id": "1545657722245",
        "description": "کارمزد فاکتور",
        "amount": "-6990",
        "created": 1460952000,
        "status": "approved"
      }
    },
    {
      "Transaction": {
        "id": "1145657722110",
        "description": "پرداخت فاکتور : لپ تاپ اپل (10005)",
        "amount": "40000",
        "created": 1460952000,
        "status": "approved"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}
            
          

خواندن یک تراکنش

GET /transactions/{transaction_id}

خواندن یک تراکنش از طریق شناسه تراکنش .


مقادیر درخواست در آدرس (Path parameters)

transaction_id شناسه تراکنش یک رشته عددی منحصر به فرد است که طول ثابتی ندارد .

نمونه کد درخواست

            curl -X GET -H "Cache-Control: no-cache" "https://api.hesabit.com/v1/transactions/1145657722110?access_token=56fea353-98cc-4aac-9acf-3eb82e65ec48"
            
          

نمونه پاسخ

            
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Mon, 18 Apr 2016 17:58:44 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding

{
  "data": [
    {
      "Transaction": {
        "id": "1145657722110",
        "description": "پرداخت فاکتور : لپ تاپ اپل (10005)",
        "amount": "40000",
        "created": 1460952000,
        "status": "approved"
      }
    }
  ],
  "success": true,
  "status": 200
}